Sociální politika a zdravotnictví

Mým posláním je pomáhat slabým a sociálně znevýhodněným. V politice prosazuji složitá témata, která vyžadují spolupráci více rezortů. Přesto či spíše proto se jim však věnuji. Chci hájit zájmy nemocných a starých lidí, proto usiluji o rozvoj hospicové a domácí péče. Chci podporovat mladé, proto vím, že potřebujeme zákon o sociálním bydlení. Stejně tak se zasazuji o zájmy dalších slabých či znevýhodněných osob jako např. obětí domácího násilí či pečujících osob. Upozorňuji na potřeby osob s hendikepem, zavazuji se především o jejich začlenění do pracovního procesu. Toho je možné docílit zavedením koordinované rehabilitace, ale také prosazením zákona o sociálním podnikání.

Jsem zastánkyní většího počtu žen v politice, proto pomáhám ženám k tomu, aby vstupovaly do politiky, ale také k tomu, aby byl sladěn jejich profesní a soukromý život.

Uvědomuji si, jakou významnou úlohu sehrává pro kvalitu naší demokracie neziskový sektor. Proto prosazuji jeho zájmy, scházím se s jeho zástupci v rámci expertní skupiny, řeším jejich problémy, podporuji dobrovolníky a usiluji o víceleté financování neziskového sektoru.

Dlouhodobě poukazuji na pravděpodobnost negativních následků spojených s očkováním našich dětí. Chci, aby stát uznal možné nežádoucí následky, aby za ně převzal zodpovědnost. Iniciuji na toto téma četné diskuze a navrhuji konkrétní legislativní úpravy.